សុជី​វធម៌​ក្នុងការ​ទទួល​ទាន​អាហារ

ការ​ទទួល​ទាន​អាហារ​ជារឿង​ងាយ​ស្រួល​ដែល​នរណា​ក៏ធ្វើ​ជាប្រ​ចាំទៅ​ហើយ​ដើម្បី​ចិញ្ចឹម​សារពាង្គ​កាយ។ ការ​ទទួល​ទាន នៅក្នុង​គ្រួសារ​មិនទាម​ទារឱ្យ​មាន​របៀប​រៀប​រយ​ច្រើន​ពេកទេ​ប៉ុន្ដែ​សម្រាប់​ការ​ទទួល​ទានជា​លក្ខណៈ​ផ្លូវការ​ពេល​ចូលរួម ...អាន​លម្អិត