កិច្ចការសង្គមកិច្ច

ក្មេងអនាថា កើនឡើងនៅកម្ពុជា

ក្មេងអនាថា កើនឡើងនៅកម្ពុជា

លោកអ្នក​​​ធ្លាប់ជួប​​​ធ្លាប់ឃើញ​​​ក្មេង​​​ដែលដេក​​​តាមចិញ្ចេឹម​​​ថ្នល់ របង​​​វត្ដអារាម សាលារៀន និងតាម​​​ទីសាធារណៈ ពួកគេ​​​នោះហើយ​​​គឺជា​​​ក្មេង​​​អនាថា។ ក្មេងអនាថា​​​ជាវិបត្ដិ​​​ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ​​​របស់​​​សង្គម។ អនាគត ...អាន​លម្អិត

Google Analytics Alternative