រយៈពេល​​​រួមភេទ (​តចប់)

នៅ​លើ​ទំព័​រទស្សនា​វដ្ដី​ សុខ​ភាព​យើង​ លេខ​មុនៗ​ លោក​អ្នក​បាន​ជ្រាប​រួចម​ក​​ហើយ​នូវ​រយៈ​ពេល​រួមភេ​ទនៃ​ប្រទេស​ចំនួន​២០​។ ​នៅពេ​លនេះ​ លោក​អ្នកអា​ច​បន្ដ​ជ្រា​ប​ជាមួយ​ប្រទេសចំនួន៦​​​ប​ន្ថែមទៀ​ត។ ...អាន​លម្អិត