ផ្លូវភេទ ៖ បុរស និងស្ដ្រី​ខុសគ្នា​១០យ៉ាង

លោកអ្នកប្រហែលជា​ធ្លាប់​ឮ​គេ​និយាយ​តៗ​គ្នា​ហើយ​ថា​ ​ស្ដ្រីអាច​ទទួល​បាន​សេចក្ដី​សុខ​ស្រួល​ដល់​កំពូល​ច្រើន​ដង​ក្នុង​ពេល​រួម​​ភេទ​ ​រីឯ​បុរស​វិញ​មាន​តែ​ម្ដង​គត់​។ ​បុរស​ច្រើន​តែ​បណ្ដែត​អារម្មណ៍​ទៅរក​ស្ដ្រី ...អាន​លម្អិត