លំហាត់ប្រាណនិងកីឡា

ក្បាច់​ហាត់ប្រាណ​ពង្រាប​ក្បាលពោះ (ចលនាទី​២២)

ក្បាច់​ហាត់ប្រាណ​ពង្រាប​ក្បាលពោះ (ចលនាទី​២២)

លោកអ្នក​បានយល់​ដឹង​រួចមក​ហើយ​អំពី​ចលនា​ចំនួន២១ នៃ​ក្បួនហាត់​ប្រាណ​ពង្រាប​ក្បាលពោះ នៅក្នុង​ទស្សនាវដ្ដី សុខភាពយើង លេខមុនៗ​នេះ។ ជាកិច្ចបន្ដ សូមបន្ដ​ស្វែងយល់ និង​ហាត់​ចលនា​ទី២២​ជាបន្ដ​ទៅទៀត ...អាន​លម្អិត

ក្បាច់​ហាត់ប្រាណ​ពង្រាប​ក្បាលពោះ (ចលនា​ទី៣០)

លោកអ្នក​បាន​យល់ដឹង​រួចមក​ហើយ​អំពី​ចលនា​ចំនួន២៩ នៃ​ក្បួនហាត់​ប្រាណ​ពង្រាប​ក្បាលពោះ នៅក្នុង​ទស្សនាវដ្ដី សុខភាពយើង លេខមុនៗ​នេះ។ ជាកិច្ច​បន្ដ សូមបន្ដ​ស្វែងយល់ និង​ហាត់​ចលនា​ទី៣០​ជាបន្ដ​ទៅទៀត ...អាន​លម្អិត

ក្បាច់​ហាត់ប្រាណ​ពង្រាប​ក្បាលពោះ (ចលនាទី​២៧)

លោកអ្នក​បាន​យល់ដឹង​រួចមក​ហើយ​អំពី​ចលនា​ចំនួន២៦ នៃក្បួន​ហាត់ប្រាណ​ពង្រាប​ក្បាលពោះ នៅក្នុង​ទស្សនាវដ្ដី សុខភាពយើង លេខមុនៗ​នេះ។ ជាកិច្ច​បន្ដ សូមបន្ដ​ស្វែងយល់ និង​ ...អាន​លម្អិត

ក្បាច់​ហាត់ប្រាណ​ពង្រាប​ក្បាលពោះ (ចលនា​ទី២៦)

លោកអ្នក​បាន​យល់ដឹង​រួចមក​ហើយ​អំពី​ចលនា​ចំនួន២៥ នៃក្បួន​ហាត់ប្រាណ​ពង្រាប​ក្បាលពោះ នៅក្នុង​ទស្សនាវដ្ដី សុខភាពយើង លេខមុនៗ​នេះ។ ជាកិច្ចបន្ដ សូមបន្ដ​ស្វែងយល់ និង ...អាន​លម្អិត

ក្បាច់ហាត់​ប្រាណ​ពង្រាប​ក្បាលពោះ (ចលនា​ទី២៤)

លោកអ្នក​បាន​យល់ដឹង​រួចមក​ហើយ​អំពី​ចលនា​ចំនួន២៣ នៃក្បួន​ហាត់​ប្រាណ​ពង្រាប​ក្បាលពោះ នៅក្នុង​ទស្សនាវដ្ដី សុខភាពយើង លេខមុនៗ​នេះ។ ជាកិច្ច​បន្ដ សូមបន្ដ​ស្វែងយល់ និង​ហាត់​ចលនា​ទី២៤​ជាបន្ដ​ទៅទៀត ...អាន​លម្អិត

ក្បាច់ហាត់​ប្រាណ​ពង្រាប​ក្បាលពោះ (ចលនា​ទី២៣)

លោកអ្នក​បានយល់​ដឹង​រួចមក​ហើយ​អំពី​ចលនា​ចំនួន២២ នៃក្បួន​ហាត់ប្រាណ​ពង្រាប​ក្បាលពោះ នៅក្នុង​ទស្សនាវដ្ដី សុខភាពយើង លេខ​មុនៗនេះ។ ជាកិច្ចបន្ដ សូមបន្ដ​ស្វែងយល់ និង​ហាត់​ចលនា​ទី២៣​ជាបន្ដ​ទៅទៀត ...អាន​លម្អិត

ក្បាច់​ហាត់ប្រាណ​ពង្រាប​ក្បាលពោះ (ចលនាទី​៣០)

លោកអ្នក​បានយល់​ដឹង​រួចមក​ហើយ​អំពី​ចលនា​ចំនួន២៩ នៃ​ក្បួនហាត់​ប្រាណ​ពង្រាប​ក្បាលពោះ នៅក្នុង​ទស្សនាវដ្ដី សុខភាពយើង លេខមុនៗ​នេះ។ ជាកិច្ច​បន្ដ សូមបន្ដ​ស្វែងយល់ និង​ហាត់​ចលនា​ទី៣០​ជា ...អាន​លម្អិត

ក្បាច់​ហាត់ប្រាណ​ពង្រាប​ក្បាលពោះ (ចលនាទី២៩)

លោកអ្នក​បាន​យល់ដឹង​រួចមក​ហើយ​អំពី​ចលនា​ចំនួន​២៨ នៃ​ក្បួនហាត់​ប្រាណ​ពង្រាប​ក្បាលពោះ នៅក្នុង​ទស្សនាវដ្ដី សុខភាពយើង លេខ​មុនៗ​នេះ។ ជាកិច្ច​បន្ដ សូមបន្ដ​ស្វែងយល់ និង​ហាត់ ...អាន​លម្អិត

វិធី​ហាត់ប្រាណ​បំបាត់​អាការ​រោយក

រោយក​ជាបញ្ហា​ចោទ​ជាសំខាន់​ចំពោះ​លោកអ្នក ពិសេស​សម្រាប់​លោកអ្នក​ដែល​ធ្វើការ​ក្នុងការិយាល័យ​ច្រើន​មិនសូវ​បាន​ចេញក្រៅ និង​ចំពោះ​ស្ដ្រី​មេផ្ទះ​ដែល​នឿយហត់​ច្រើន​ផងដែរ។ ដើម្បី​ចង់ ...អាន​លម្អិត

ក្បាច់ហាត់​ប្រាណ​ពង្រាប​ក្បាលពោះ (ចលនាទី២៨)

លោកអ្នក​បានយល់​ដឹង​រួចមក​ហើយ​អំពី​ចលនា​ចំនួន២៧ នៃ​ក្បួន​ហាត់ប្រាណ​ពង្រាប​ក្បាលពោះ នៅក្នុង​ទស្សនាវដ្ដី សុខ ភាពយើង លេខ​មុនៗ​នេះ។ ជាកិច្ចបន្ដ សូម​បន្ដ​ស្វែងយល់ និង​ហាត់​ចលនា​ទី២៨​ជាបន្ដ​ទៅទៀត។ ...អាន​លម្អិត

ទំព័រ​ទី 3 នៃ 912345...ទំព័រ​ចុង​ក្រោយ »
Google Analytics Alternative