អំពីយើង

សុខភាពកម្ពុជា (HealthCambodia.com) ជាគេហទំព័ររបស់ទស្សនាវដ្តី សុខភាពយើង បង្កើតដំបូងគេ និង​ឈានមុខគេ​នៅកម្ពុជា ក្នុងការ​ផ្តល់ព័ត៌មាន និង​ចំណេះដឹងសុខភាព និងវេជ្ជសាស្រ្ត តាំងពីឆ្នាំ ២០០៦។

មនុស្សគោលដៅ គឺ សាធារណជន​ទូទៅ និង​អ្នកវិជ្ជាជីវ:​ផ្នែកសុខភាព។

គិតមក​ដល់ចុង​ខែសីហា ២០១៤ នេះ ក្រុមការងារ​បានបង្ហោះ​អត្ថបទ ជិត៣០០០ ដែលអាចអាន ដោយមិន​បង់ប្រាក់។

សព្វថ្ងៃ​ ក្រុមការងារ​កំពុងបន្ត​បង្ហោះអត្ថបទ ចំនួន​ពី៣ទៅ៥ ក្នុង​មួយថ្ងៃ និងមាន​អ្នកចូល​មើល និងអាន ចំនួន​រវាងពី​៥ពាន់ ទៅ១ម៉ឺននាក់​ក្នុងមួយថ្ងៃ។

Google Analytics Alternative